Hotnews.ro Economie

Hotnews.ro Economie

Cheltuieli publice AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU

2020

 

Cariera

 
 
ANUNŢ
pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentului Juridic și Resurse Umane” din cadrul Agenţiei de Dezvltare Locală Bacău
 
 
Condiţiile genearale de participare la concurs:
 
       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
 
Denumirea postului:inspector de specialitate, grad profesional IA;
Vechimea în specialitatenecesară: 7 ani;
Studii de specialitate:  superioare de lungă durată,  economice;
Perfecţionări (specializări): resurse umane, managementul proiectelor;
Cunoştinţe operare / programe pe calculator: nivel avansat – Word, Excel, Windows Explorer, Power – Point, Revisal;
Limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, nivel avansat.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:responsabilitate, iniţiativă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de organizare, adaptabilitate, abilităţi de comunicare, fluenţă şi coerenţă în expunere, capacitate de integrare socială, capacitate de interpretare legislaţie în administraţie locală, implementarea proiectelor europene, disponibilitate la efort suplimentar, capacitate de a lucra în condiţii de stres.
Cerinţe specifice: călătorii frecvente interne şi externe, delegări, participare şi susţinerea de prezentări la conferinţe, simpozioane, dezbateri publice, seminarii. Capacitate şi disponibilitate de învăţare şi instruire permanentă, conform cerinţelor profesionale ale domeniului de activitate.
Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe de management proiect.
 
 
            Concursul se organizează la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, în ziua de 29 martie, ora 10.00 – proba scrisă și 31 martie 2021, ora 10.00 – interviul. Dosarele complete de participare întocmite conform H.G. nr. 286/2011,  se depun la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Calea Dr. Alexandru Şafran, nr. 145, Bacău, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Ofical, respectiv 12.03.2021, ora 14.00. Relaţii suplimentare pot fi obţinute prin email: juridic@adlbacau.ro, telefon: 0234/512726.
 
 
DOSARUL DE CONCURS:
 
 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
           
Relaţii suplimentare şi bibliografia pot fi obţinute prin email: juridic@adlbacau.ro, telefon:  0234512726 sau la sediul instituției.
 
Director ADL Bacău
Constantin- Adrian Anghel
 
 
 
Compartiment „Juridic şi Resurse Umane”,
                                                                                                         Mihaela-Diana Budău
 

 

Cititori online

Avem 6 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici