A fost elaborată Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat şi publicat spre consultare pe site-ul www.adrne.ro Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ca urmare a unui proces derulat în parteneriat regional cu actorii relevanți din mediul academic, institute de cercetare, mediul de afaceri, administrație publică locală și societatea civilă. După derularea unei reuniuni on-line dedicată consultării și prezentării strategiei, acest document strategic a fost supus spre avizare de către Consorțiului Regional de Inovare și Comisia Consultativă Academică.

Scopul acestei strategii este de a stabili domeniile în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune, respectiv îndeplinirea condiției favorizante pentru alocarea FEDR în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.   
   În urma derulării unui amplu proces de descoperire antreprenorială, au fost identificate următoarele domenii de specializare inteligentă pentru Regiunea Nord-Est: Agroalimentar & industria lemnului, Energie, Mediu, IT&C, Sănătate, Textile, Turism. RIS3 Nord-Est este gândită să intervină pe următoarele 5 direcții:
   ● Dezvoltarea competenţelor pentru inovare;
   ● Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est;
   ● Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare și promovarea colaborării cu industria;
   ● Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare și internaționalizare;
   ● Capacitate administrativă și asistență tehnică.
 Etapele parcurse pentru elaborarea acestui document ce va fi completat cu portofoliul de proiecte aferent sunt:
- colectarea informațiilor privind contextul economic regional și potențialul de inovare și conturarea evoluției profilului regional, folosind date statistice disponibile pentru intervalul de timp 2013-2020;
- analiza și interpretarea datelor culese;
- revizuirea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă; actualizarea fișelor de date pentru acestea, analiza rezultatelor exercițiilor EDP 2016, 2017, revizuirea și revalidarea nișelor de specializare pentru fiecare domeniu în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială;
- analiza critică SWOT la nivel de domeniu și definirea viziunii privind specializarea inteligentă (sectorială și globală) a regiunii, identificarea nevoilor și priorităților de intervenție pentruspecializarea inteligentă;
- corelarea RIS3 Nord-Est cu documentele strategice Europene, naționale și regionale;
- actualizarea planului de acțiune regional;
- actualizarea mecanismului de guvernare, monitorizare și evaluare;
- definirea portofoliului regional de proiecte prioritare
În vederea definirii portofoliului regional de proiecte prioritare  Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.
Apelul vizează proiecte inovative prioritare din domeniile regionale de specializare inteligentă:
- Agroalimentar - industria lemnului - Energie - Mediu - IT&C - Sănătate
 -Textile - Turism
Sunt așteptate proiecte gestionate de o singură entitate sau în parteneriat, care își propun:
   - activitate economică (generatoare de venituri), cu o valoare totală a proiectului de minim 1 milion euro;
   - finanțarea publică a cercetării, cu o valoare totală a proiectului de minim 5 milioane euro.
Fișele de proiect selectate vor fi analizate de către experți din cadrul ADR Nord-Est, în vederea identificării de potențiale surse de finanțare, în funcție de specificul ideii propuse.
Mai multe detalii aici

Cititori online

Avem 5 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici