Autoritatea Urbană va selecta proiectele strategice cu finanțare europeană ale Municipiului Bacău

În ședința ordinară a Consiliului Local de vineri, 31 martie 2017 va fi înaintat spre aprobare proiectul de hotărâre, propus de către Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, privind înființarea Autorităţii Urbane în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău.

 

Aceasta va funcționa ca organism intermediar de rang secund și va fi responsabilă pentru selectarea proiectelor prioritare propuse spre finanțare în municipiul Bacău, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza unui acord de delegare de funcții încheiat cu Autoritatea de Management , AMPOR. Autoritatea Urbană va fi inclusă în sistemul de management și control,  va fi acreditată și auditată pentru funcția de selecție delegată, fiind, în acest sens, necesară elaborarea și aprobarea de proceduri de selecție a operațiunilor la nivel deAU, precum și de supervizare a funcției delegate la nivelul AM.

Care sunt principalele atribuții ale Autorităţii Urbane?

- Aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău

- Organizează procesul de selectare strategică, prioritizare a fișelor de proiecte la nivel local și asigură transparența și imparțialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AMPOR şi răspunde de desfăşurarea acestui proces. Selectarea fișelor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Autoritatea urbană va fi  formată din reprezentanți ai diferitelor structuri interne din cadrul primăriei municipiului, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordine.Numărul minim de membrii ai autorității urbane va fi 3. Numărul maxim, impar, se va stabili la nivel local în funcție de complexitatea structurilor interne din cadrul primăriei.

În cadrul POR 2014-2020 municipiul Bacău este eligibil pentru finațarea proiectelor care se încadrează în prioritățile din Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Pentru UAT Municipiul Bacău alocarea totală  este de 40,8774 mil euro. Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente Obiectivelor Tematice (OT): OT 4 - Economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - Conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT 10 - Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Una din condițiile de accesare a finanțărilor în cadrul axei 4 o constituie înființarea Autorității Urbane ca structură alcatuită din personal din cadrul compartimentelor funcționale ale aparatului de  specialitate al primarului.

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 44 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici