Un nou proiect orientat spre o administrație publică mai performantă

Unul dintre obiectivele Municipiului Bacău, în calitatea sa de autoritate a administrației publice locale, este acela de amenține și îmbunătăți continuu Sistemul de Management al Calității, conform standardului SR EN ISO 9001, în vederea furnizării unor servicii de un înalt nivel și ușor de accesat, servicii care să asigure realizarea continuă și fără perturbații a sarcinilor curente și o colaborare eficace cu cetățenii și organizațiile sociale, conform prerogativelor stabilite prin Legea administrației publice locale.

Ca urmare a preocupărilor pentru gestionarea sistemelor calității, Municipiul Bacău a devenit beneficiar al proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96, pe care îl derulează împreună cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener, prin semnarea contractului de finanțare în data de 29.03.2018. Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului, care se derulează pe o perioadă de 16 luni, îl constitue introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei. Pregătirea corespunzătoare a grupului țintă va sprijini activitățile de dezvoltare și de susținere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management și prin consolidarea unei capacități susținute de formare pentru administrația publică din Municipiul Bacău.

Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:

O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.

O.S. 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței CAF la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.

O.S. 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și performanței la nivel local.

Activitățile proiectului se vor derula pentru un grup țintă compus din 68 de persoane, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, respectiv personal de conducere și de execuție din cadrul instituției publice a Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, precum și aleși locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar, etc.).

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale creșterii accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate și, de asemenea, reprezintă pilonul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei. În acest sens, prezentul proiect răspunde necesităților din cadrul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate, prin furnizarea de acțiuni complexe bazate pe experiența dobândită și pe know-how-ul acumulat de parteneriatul proiectului de-a lungul timpului. Astfel, proiectul pune accent pe pregătirea la nivel european a personalului din cadrul instituției publice vizate, pentru a deveni mai transparentă, mai credibilă, mai eficientă și orientată spre cetățean. Proiectul va fi în beneficiul socio-economic al cetățenilor Municipiului Bacău, prin introducerea/extinderea unui sistem de management al calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Proiectul propune metode moderne de formare a resurselor umane din managementul public, pentru obținerea potențialului maxim al personalului și beneficiarii de structuri instituționale eficiente. De asemenea, prin asigurarea sistemului de management al calității la nivel local și aplicarea unor măsuri de consolidare a transparenței în cadrul administrației publice, proiectul va avea un efect pozitiv atât asupra economiei, cât și asupra cetățenilor. Proiectul aduce plus valoare dezvoltării administrației publice locale prin susținerea unui management performant, introducerea unui sistem de management al performanței și calității și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Bacău, serviciile descentralizate și subordonate. Efectele pozitive pe termen lung vor fi, de asemenea, obținute prin schimbul de experiență ce se va realiza la nivelul proiectului, astfel participanții obținând informații inovative și dobândind competențele necesare în vederea implementării CAF conform standardelor europene.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

un sistem de management al calității ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate ;

un instrument de management al calitățiiși performanței CAF menținut în Municipiul Bacău și în cadrul serviciilor descentralizate și subordonate ;

cunoștințe și abilități în domeniul managementului calității îmbunătățite pentru un număr de 68 de persoane din aparatul de lucru al Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.

Valoarea totală a proiectului este de 424.838,97 RON, din care 357.519,40 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 58.822,79 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 8.496,78 RON reprezintă componenta de cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului și partenerului.

Comunicatul de lansare a proiectului aici